صوت سنج

صدا-سنج

صوت سنج برای اندازه گیری میزان صدای ایحاد شده استفاده میشود

فیلتر