نشتیاب گاز

نشتیاب گاز وسایلی هستند که برای تشخیص محل دقیق نشتی استفاده میشوند . همان طور که میدانید وجود نشتی باعث عدم کارکرد بهینه سیستم برودتی میشود .

انواع مختلفی مانند یو وی و DETECTOR دارند.

وسایلی هستند که برای تشخیص محل دقیق نشتی استفاده میشوند . همان طور که میدانید وجود نشتی باعث عدم کارکرد بهینه سیستم برودتی میشود .

ا انواع مختلفی مانند یو وی و DETECTOR دارند.

که برای تشخیص محل دقیق نشتی استفاده میشوند . همان طور که میدانید وجود نشتی باعث عدم کارکرد بهینه سیستم برودتی میشود .

نشتیاب ها انواع مختلفی مانند یو وی و DETECTOR دارند.