گیح تک

گیح-تک های فشار LOW و HIGH
گیح های تک اندازه گیری فشار جریان مبرد در سیستمهای برودتی