اتصالات مسی و برنجی

اتصالات مسی و برنجی / FITTINGS
اتصالات داخلی و وارداتی مس در برندهای مولر _ ویستا _کمبلا و ….
انواع مهره و مغزی برنجی کستل و مولر و ….

انواع اتصالات مسی و برنجی / HVAC FITTINGS
اتصالات داخلی و وارداتی مس در برندهای مولر _ ویستا _کمبلا و ….
انواع مهره و مغزی برنجی کستل و مولر و ….