اویل تراپ مسی
اتصالات معمولا در نقاط انفصال لوله استفاده میشود و پس از استفاده حتما نیاز به جوشکاری میباشد نا
گفته نماند تعدد استفاده از اتصالات باعث افت فشار گاز میشود که این افت فشار برای هر کدام از اتصالات متفاوت است .
اویل تراپ یا همان تله روغن در واقع از اتصال یک یو و 2 عدد زانو شکل میگیرد .

فیلتر