زانو مسی 90 درجه

زانو مسی 90 درجه
اتصالات معمولا در نقاط انفصال لوله استفاده میشود و پس از استفاده حتما نیاز به جوشکاری میباشد نا

گفته نماند تعدد استفاده از اتصالات باعث افت فشار گاز میشود