سه راه مسی

سه راه مسی

اتصالات معمولا در نقاط انفصال لوله استفاده میشود و پس از استفاده حتما نیاز به جوشکاری میباشد نا

گفته نماند تعدد استفاده از اتصالات باعث افت فشار گاز میشود