انواع عایق حرارت و صوت

انواع عایق حرارت و صوت / INSULATION
عایق های رول و شاخه به صورت ساده / پست المینیو.م / چسبدار / چاکدار / شانه تخم مرغی / نواری
در تمامی سایزها و ضخامت ها
در برندهای داخلی / ترک / مالری / چین

انواع عایق حرارت و صوت / INSULATION
عایق های رول و شاخه به صورت ساده / پست المینیو.م / چسبدار / چاکدار / شانه تخم مرغی / نواری
در تمامی سایزها و ضخامت ها
در برندهای داخلی / ترک / مالری / چین