گازهای مبرد
انواع گازهای فریونی ترکیبی و غیر ترکیبی به صورت بشکه و کپسول در تمامی برندهای معتبر

فریون R134 R22 410A 141B
گاز ازت و اکسیژن
گاز مپ جوشکاری

به این نوع گاز ها گازهای گلخانه ای نیز گفته میبشود که جز مخرب ترین عوامل از بین برنده لایه اوزن میباشند. در اتحادیه های بین المللی نیز تولید این گازها با محدودیت های بسیاری مواجه است.

REFRIGRATION REFRIGRATION

گازهای مبرد / REFRIGRATION GASES
انواع گازهای فریونی ترکیبی و غیر ترکیبی به صورت بشکه و کپسول در تمامی برندهای معتبر

فریون R134 R22
گاز ازت و اکسیژن
گاز مپ جوشکاری

فیلتر