قیچی کابل امپریال
کابل بر یا کپی بر یا لوله مویی بر
ساخت کشور امریکا
مناسب برای برش لوله مویی مسی و یا برش کابل برق

Compare products