کر درایر دانفوس DC48 کردرایر قطعه ای است به شکل یک هستۀ جامد درسیستم فیلتراسیون که درمرکزفیلتر قرار دارد

و کر درایر نامیده می شود.

ومواد خارجی مانند رطوبت، خاک، روغن، و اسید تولید شده توسط رطوبت را از مبرد می گیرد.

کر درایرها انواع واقسام گوناگونی دارند

و از جذب کننده های متفاوت تشکیل شده اند.

و به منظورکاربردهای گوناگون تولید میگردند.

کر درایر دانفوس DC48

در ادامه با انواع کردرایرها آشنا میشویم:

انواع کردرایر:( Solid Core)

به طورکلی کردرایرها به دودسته طبقه بندی می گردند:

  1. کردرایرهای ساده
  2. کردرایرهای ضداسید

Compare products