توضیحات

گاز 407کولیب

این گاز غیر قابل اشتعال ، بی رنگ و غیر سمی است که در سیلندر های غیر قابل شارژ قهوه ای رنگ به وزن 11.3 کیلوگرم در بازار موجود می باشد .

این گازفریونی اثر تخریب زیست محیطی ندارد و چون خصوصیات این گاز مبرد شباهت زیادی به گاز R-22 دارد بعنوان جایگزین مناسبی برای آن به شمار می رود.